Stadgar

Klicka här för att visa eller ladda ner en PDF-fil med inscannade stadgar.

STADGEFÖRSLAG enl beslut av interimsstyrelsen 1994-03-16
Detta förslag antogs vid föreningens konstituerande möte på Backamo dagen den 3 sept 1994.

§ 1 Föreningens namn skall vara FÖRENINGEN BACKAMO VÄNNER

§ 2 ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål är att i samråd med Stiftelsen Backamo Lägerplats främja verksamheten vid Backamo Lägerplats. Detta ska ske genom insamlande av medel och genom resursskapande aktiviteter i övrigt. Föreningen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun.

§ 3 MEDLEMSKAP
Till medlem kan antagas envar som är intresserade av föreningens verksamhet. Medlemsavgift utgår efter grunder som styrelsen föreslår. Medlemskap kan vinnas av såväl enskild person som organisation eller företag.

§ 4 STYRELSE
Föreningens angelägenheter skall omhändertas av en styrelse bestående av minst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. En ledamot jämte suppleant utses av Stiftelsen Backamo Lägerplats. Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör. Om så erfodras må styrelsen inom eller utom sig utse personer att under styrelsens överinseende biträda med styrelsearbete och speciella projekt.
Mandattiden skall vara två år. Dock skall vid starten mandattiden vara ett år för hälften av ledamöterna.

§ 5 BESLUTSFÖRHET
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minste halva antalet ledamöter så begär. För beslutsförhet gäller att 2/3 av styrelsens ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal i omröstning avför ordförandes röst.

§ 6 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller den eller de, som styrelsen därtill utser.

§ 7 RÄKENSKAPENSÅR
Föreningens räkenskapsår – verksamhetsår – omfattar kalenderår. Räkenskaperna skall granskas av två revisor, som skall ha två suppleanter.

§ 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsen skall senast en månad före föreningens årsmöte avge verksamhetsberättelse med redogörelse för föreningens ekonomiska ställning vid räkenskapsårets utgång.

§ 9 ÅRSMÖTE
Ordinarie föreningsstämma – årsmöte – skall hållas senast tre månader efter att räkenskapsårets utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall ske genom styrelsens försorg och utsändas två veckor före mötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
a) Uppgörande av röstlängd
b) Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för mötet
c) Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett
d) Styrelsens verksamhetsberättelse
e) Revisorernas berättelse
f) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
g) Fastställande av verksamhetsplan och medlemsavgift för kommande verksamhetsår
h) Val av styrelseledamöter
i) Val av revisorer och suppleanter
j) Val av valberedning
k) Övriga anmälda ärenden
l) Årsmötets avslutning

§ 10 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA (MEDLEMSMÖTE)
Extra föreningsstämma hålles på begäran av styrelse, revisorer eller enskilda medlemmar.

§ 11 VALBEREDNING
Till valberedning utser årsmötet minst två och högst tre föreningsmedlemmar för en tid av ett år. Årsmötet utser en av de valda till sammankallande. Valberedningen skall till årsmötet föreslå styrelseledamöter och revisorer och eventuellt andra funktionärer som beslutas av årsmötet.

§ 12 ORGANISATIONERS OMBUD
Organisation, förening, företag eller liknande som är medlem i föreningen äger vid årsmötet en röst. Ombud för organisationer etc skall kunna förete fullmakt. Samma gäller vid extra medlemsmöte.

§ 13 UTESLUTNING
Styrelsen kan ur föreningen utesluta medlem som under verksamhetsåret ej betalat årlig medlemsavgift. Årsmötet kan ur föreningen utesluta medlem som årsmötet finner har verkat mot föreningens syften och intressen.

§ 14 STADGAR
Beslut om ändring av stadgar kan endast ske på årsmöte. Föreslaget till ändringar skall därvid bifogas kallelsen till mötet. För att beslut om stadgeändring skall vara giltigt fordras minst 2/3-majoritet.

§ 15 UPPLÖSNING
Föreningen upplöses om beslut därom fattas med 2/3-majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, vara ett årsmöte, som hålles med ett tidsmellanrum av minst en och högst sex månader. Föreningens tillgångar överlämnas vid upplösningen till förening, organisation eller institution med syften liknande föreningens enligt årsmötets bestämmande.

Comments are closed.